service icon

Скорая помощь

პრივატ ამბულანსი უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას მრავალპროფილური ბრიგადებითა და თანამედროვედ აღჭურვილი ავტომობილებით, 24/7-ზე რეჟიმით ნებისმიერი ასაკის პაციენტისათვის.პრივატ ამბულანსი უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას მრავალპროფილური ბრიგადებითა და თანამედროვედ აღჭურვილი ავტომობილებით, 24/7-ზე რეჟიმით ნებისმიერი ასაკის პაციენტისათვის.

service icon

Амбулаторные услуги на дом

პრივატ ამბულანსი უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას მრავალპროფილური ბრიგადებითა და თანამედროვედ აღჭურვილი ავტომობილებით, 24/7-ზე რეჟიმით ნებისმიერი ასაკის პაციენტისათვის.

service icon

Лабораторно-инструментальное исследование на дом

service icon

Транспортировка/репатриация пациента

პრივატ ამბულანსი უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას მრავალპროფილური ბრიგადებითა და თანამედროვედ აღჭურვილი ავტომობილებით, 24/7-ზე რეჟიმით ნებისმიერი ასაკის პაციენტისათვის.

service icon

Паллиативное лечение

პრივატ ამბულანსი უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას მრავალპროფილური ბრიგადებითა და თანამედროვედ აღჭურვილი ავტომობილებით, 24/7-ზე რეჟიმით ნებისმიერი ასაკის პაციენტისათვის.

service icon

Приват кард

პრივატ ამბულანსი უზრუნველყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას მრავალპროფილური ბრიგადებითა და თანამედროვედ აღჭურვილი ავტომობილებით, 24/7-ზე რეჟიმით ნებისმიერი ასაკის პაციენტისათვის.